Scream Queens

Emma Robert digital double created for the "vocal chord" shot.

Yoshi vu 20190108 080643
Yoshi vu 20190108 080705
Yoshi vu 20190108 080725
Yoshi vu 20190108 080802
Yoshi vu 20190108 080825
Yoshi vu 20190108 080905